Nawigacja
Newsletter
Podaj swój adres email, a otrzymasz informacje o nowych ofertach
Linki
Drugi przetarg na sprzedaż działki przy ul. Kwiatowej
23-06-2010 12:00

 

 
 
 
 
Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza
drugi przetarg ustny nieograniczony
 
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Wejherowie, przy ul. Kwiatowej, oznaczonej ewidencyjnie jako: dz. nr 18/16 (KW nr 8159), 18/67 (KW nr 33400) i 18/69 (KW nr 33400), obr. 6, o łącznej pow. 848 m2.
 
cena wywoławcza: 254 400,00 zł
wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 22%.
 
Opis nieruchomości: teren niezabudowany, nieogrodzony, płaski, porośnięty trawą, działka o nieregularnym kształcie, położona w pasie pomiędzy linią kolejową a drogą krajową nr 6, przez nieruchomość przebiega zwyczajowy ciąg pieszy utwardzony płytami chodnikowymi (przyszły nabywca zobowiązuje się zapewnić przejście).
Przeznaczenie: proponuje się zagospodarowanie nieruchomości pod działalność gospodarczą o nieszkodliwym oddziaływaniu na środowisko. Przedmiotowa działka znajduje się w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – strefa specjalna Pas Drogowo – Kolejowy Wschód – Zachód, gdzie m.in.: ustala się max wysokość zabudowy na 7 m mierząc od poziomu terenu do linii okapu.
Zagospodarowanie: do przedmiotowej nieruchomości zostanie zapewniony dojazd i dojście poprzez ustanowienie na rzecz przyszłego nabywcy nieodpłatnej służebność gruntowej przejazdu i przechodu przez dz. nr 18/68 i 18/70, obr. 6, stanowiące zjazd z drogi publicznej, będące własnością Gminy Miasta Wejherowa. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do wykonania na swój koszt i ryzyko na dz. nr 18/68 i 18/70, obr. 6 zjazdu z drogi krajowej nr 6, bez prawa zwrotu poniesionych nakładów (tut. Urząd posiada Decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, nr GDDKiA-O/Gd-Z-3ai-4251/12/dk6/2010, z dn. 12.01.2010 r., zezwalającą na budowę przedmiotowego zjazdu).
Uzbrojenie: w ul. Kwiatowej znajdują się następujące sieci: wodociągowa, energetyczna oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W pobliżu przedmiotowej nieruchomości znajduje się również odcinek sieci gazowej i telefonicznej.
Warunki gruntowo – wodne: nie badano.
 
Przetarg odbędzie się dnia 27 lipca 2010 r., o godz. 9.00,w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. Jakuba Wejhera 8.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 25 440,00 zł.
Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium SA nr 14116022020000000061963861, najpóźniej do dnia 21 lipca 2010 r., przy czymdo przetargu przystąpić będą mogły jedynie osoby, których wadia faktycznie wpłyną na podane konto najpóźniej do dnia 23 lipca 2010 r. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika, dowód tożsamości uczestnika oraz konieczne pełnomocnictwa podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
Cena brutto nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.
Zainteresowani udziałem w przetargu mają obowiązek dokonania oględzin nieruchomości oraz zapoznania się z dokumentami dotyczącymi nieruchomości. Dn. 16 lipca 2010 r., o godz. 12.00, na przedmiotowym terenie, odbędzie się okazanie granic.
Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, p. 205, tel. 058-677-71-47 lub 058-677-71-43, e – mail: nieruchomosci@wejherowo.pl.
 
 
 
Liniki:

http://www.nieruchomosci.wejherowo.pl/index.php/oferta,dla_firmy,16 - bezpośredni linki do oferty,

http://www.bip.wejherowo.pl/strony/zmiany/454.dhtml - bezpośredni link do ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wejherowie,

http://www.nieruchomosci.wejherowo.pl/index.php/oferta,dla_firmy - linki do innych działek przeznaczonych pod działalność gospodarczą