Nawigacja
Newsletter
Podaj swój adres email, a otrzymasz informacje o nowych ofertach
Linki
Kolejne przetargi na sprzedaż działek poł. przy ul. Stefczyka
22-09-2010 12:44

 

 
 
Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza
pierwsze przetargi ustne nieograniczone
 
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Wejherowie przy ul. Stefczyka, oznaczonych ewidencyjnie jako:
 
  1. dz. nr 323/57, obr. 10, o pow. 617 m2, objęta księgą wieczystą KW nr 46583 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie,wraz z udziałem 1/8 części w prawie własności dz. nr 323/60 (KW nr 46583), o pow. 653 m2, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną,
cena wywoławcza: 125 868,00 zł
Opis:nieruchomość położona w północno – wschodniej części miasta,działka foremna w kształcie zbliżonym do kwadratu,teren płaski niezabudowany, nieogrodzony, porośnięty trawą.
 
  1. dz. nr 323/61, obr. 10, o pow. 583 m2, objęta księgą wieczystą KW nr 46583 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie, wraz z udziałem 1/8 części w prawie własności dz. nr 323/60 (KW nr 46583), o pow. 653 m2, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną.
cena wywoławcza: 118 932,00 zł
Opis:nieruchomość położona w północno – wschodniej części miasta, działka foremna w kształcie zbliżonym do kwadratu, teren płaski niezabudowany, nieogrodzony, porośnięty trawą.
wylicytowane ceny zostaną powiększone o podatek VAT w wysokości 22%.
 
Przeznaczenie:proponuje się zagospodarowanie działek pod budownictwo jednorodzinne. Przedmiotowe nieruchomości znajdują się w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego –  jednostka terytorialna T4, gdzie m.in.:
·         ustala się zachowanie istniejącej struktury układu przestrzennego (gabaryty, charakter nowej zabudowy winny nawiązywać do obiektów sąsiednich i sposobu zabudowy sąsiednich działek).
·         ustala się max wysokość obiektów na 6,5 m licząc od poziomu terenu do linii okapu.
 
Zgodnie z wymaganiami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na dz. nr 323/57, 323/61 i 323/60, obr. 10 (droga wewnętrzna), trzeba wykonać archeologiczne badania ratownicze.
 
Uzbrojenie: w ulicy Necla znajdują się następujące sieci: wodociągowa, energetyczna, ciepłownicza oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W pobliżu przedmiotowych działek znajduje się również odcinek sieci gazowej.
Warunki gruntowo – wodne:nie badano.
 
Przetargi odbędą się dnia 26 października 2010 r. o godz. 9.00 w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. Jakuba Wejhera 8.
 
            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj.:
·         dla nieruchomości nr 1 wadium wynosi 12 586,80 zł,
·         dla nieruchomości nr 2 wadium wynosi 11 893,20 zł.
            Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium SA nr 14116022020000000061963861, najpóźniej do dnia 20 października 2010 r., przy czymdo przetargu przystąpić będą mogły jedynie osoby, których wadia faktycznie wpłyną na podane konto najpóźniej do dnia 22 października 2010 r. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika, dowód tożsamości uczestnika oraz konieczne pełnomocnictwa podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
            Cena brutto nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.
            Zainteresowani udziałem w przetargu mają obowiązek dokonania oględzin nieruchomości oraz zapoznania się z dokumentami dotyczącymi nieruchomości. Dnia 18 października 2010 r., o godz. 14.30, na przedmiotowym terenie, odbędzie się okazanie granic.
Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, p. 205, tel. 058-677-71-47 lub 058-677-71-43, e – mail: nieruchomosci@wejherowo.pl.
 
 
Liniki:

http://www.nieruchomosci.wejherowo.pl/index.php/oferta,dla_rodziny,27 - bezpośredni linki do oferty nr 3,

http://www.nieruchomosci.wejherowo.pl/index.php/oferta,dla_rodziny,28 - bezpośredni linki do oferty nr 4,

http://www.bip.wejherowo.pl/strony/561.dhtml - bezpośredni link do ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wejherowie,

http://www.nieruchomosci.wejherowo.pl/index.php/oferta,dla_rodziny - linki do innych działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną