Nawigacja
Newsletter
Podaj swój adres email, a otrzymasz informacje o nowych ofertach
Linki
Pierwszy przetarg na sprzedaż działki w 2011 r. ogłoszony!
12-01-2011 12:04

 

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony
 
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Wejherowie przy ul. Nowowiejskiego, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 137/5, obr. 8, o powierzchni 1 199 m2, objętej księgąwieczystą KW nr GD1W/00004020/1 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie;
 
cena wywoławcza: 193 700,00 zł
wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.
Opis: nieruchomość położona w północnej części miasta, działka foremna o kształcie zbliżonym do prostokąta, teren niezabudowany, nieogrodzony, płaski, porośnięty trawą i kilkoma drzewami owocowymi (ich wycinka nie wymaga uzyskania zezwolenia odpowiedniego organu).
Projekt budowlany: powierzchnia użytkowa domu: 161,47 m2 – parter wraz z poddaszem oraz garaż dostępny z poziomu terenu.
Pozwolenie na budowę: pozwolenie ważne przez okres 3 lata od daty uprawomocnienia się decyzji tj. do maja 2012 r.
Z pozwoleniem na budowę i projektem budowlanym domu jednorodzinnego wraz z załącznikami można się zapoznać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, przy ul. 12 Marca 195, p. 205. Nabywca przedmiotowej nieruchomości ma prawo odstąpić od wykorzystania przedmiotowego pozwolenia na budowę.
Przeznaczenie: działkaprzeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą. Nieruchomość znajduje się w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Wejherowa – Wzgórze Ojca Grzegorza. Szczegółowe regulacje zawarte zostały w karcie jednostki urbanistycznej 3.6 MN, gdzie ustalono m.in., iż:
·         na obszarze planu obowiązuje zakaz lokalizacji inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi,
·         ustala się zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej,
·         dopuszcza się budowę budynku gospodarczego (w tym garażu) w postaci obiektu połączonego z budynkiem głównym lub obiektu wolnostojącego – max 2 stanowiska garażowe,
·         dopuszcza się wprowadzenie funkcji usługowej w budynku mieszkalnym do 30% powierzchni użytkowej budynku o uciążliwościach i poziomie hałasu dostosowanych jak dla zabudowy mieszkaniowej (działalność nieuciążliwa).
Uzbrojenie: w ulicy Nowowiejskiego znajdują się następujące sieci: wodociągowa, energetyczna, teletechniczna i kanalizacji sanitarnej.
Warunki gruntowo – wodne:na działce w podłożu, poniżej warstwy gleby zalegają grunty nośne, na terenie występują warunki gruntowo – wodne umożliwiające posadowienie bezpośrednie.
 
Przetarg odbędzie się dnia 15 lutego 2011 r. o godz. 9.00 w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. Jakuba Wejhera 8.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 19 370,00 zł.
            Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium SA nr 14116022020000000061963861, najpóźniej do dnia 9 lutego 2011 r., przy czymdo przetargu przystąpić będą mogły jedynie osoby, których wadia faktycznie wpłyną na podane konto najpóźniej do dnia 11 lutego 2011 r. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika, dowód tożsamości uczestnika oraz konieczne pełnomocnictwa podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
            Cena brutto nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.
            Zainteresowani udziałem w przetargu mają obowiązek dokonania oględzin nieruchomości oraz zapoznania się z dokumentami dotyczącymi nieruchomości. Dnia 4 lutego 2011 r., o godz. 14.30, na przedmiotowym terenie, odbędzie się okazanie granic.
Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, p. 205, tel. 058-677-71-47 lub 058-677-71-43, e – mail: nieruchomosci@wejherowo.pl.

Liniki:

http://www.nieruchomosci.wejherowo.pl/index.php/wzgorze_ojca_grzegorza_dzialki,12 - bezpośredni linki do oferty.

http://www.bip.wejherowo.pl/strony/850.dhtml - bezpośredni link do ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wejherowie.