Nawigacja
Newsletter
Podaj swój adres email, a otrzymasz informacje o nowych ofertach
Linki

Oferta inwestycyjna

BUDOWLANYCH - oferta nr 4 - 14 732 m²
Opis nieruchomości
Działka gruntu w kształcie prostokąta, regularnym, niezabudowana, teren w dużej części płaski, niezagospodarowany, porośnięty trawą oraz pojedynczymi drzewami oraz krzewami, nieogrodzony, przez południowo – wschodnią część działki przebiega odcinek sieci energetycznej, na przedmiotowej działce oraz w drodze wewnętrznej mogą znajdować się również studnie lub/i wpusty i pozostałości związane z wewnętrzną kanalizacją deszczową oraz kanalizacją sanitarną, przez drogę wewnętrzną przebiegają odcinki przyłączy sieci energetycznej, wodociągowej oraz teletechnicznej, na odcinek przyłącza energetycznego przebiegający w dz. nr 10/20 tut. Urząd wyraził zgodę.
Przeznaczenie
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą nr VIIK/XXII/255/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego na północ od ulic Podmiejskiej i Budowlanych, do linii kolejowej i do granicy administracyjnej z Gminą Wejherowo (Dz.U. Woj. Pom. z dn. 10.08.2016 r., poz. 2891), w jednostce terytorialnej 07.PU – tereny obiektów produkcyjnych, składów i zabudowy usługowej.
Dostępne media
W ul. Budowlanych znajdują się następujące sieci: wodociągowa, energetyczna, teletechniczna, gazowa oraz kanalizacji sanitarnej; jak wynika z oświadczenia gestora sieci aktualnie przedmiotowe działki nie mają możliwości zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków ponieważ budowa brakujących sieci jest na etapie projektowania.
Forma i termin zbycia nieruchomości
Sprzedaż działki nastąpi po przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się dn. 19 września 2018 r. Następnie strony maja 21 dni na ustalenie terminu umowy przenoszącej własność, zawartej w formie aktu notarialnego.
Podstawowe informacje
Właściciel: Skarb Państwa, użytkownik wieczysty: Gmina Miasta Wejherowa
Stan prawny: uregulowany
Numer księgi wieczystej: GD1W/00057890/6 (działka) oraz GD1W/00069941/6 i GD1W/00057127/7 (drogi wewnętrzne)
Forma zbycia: sprzedaż prawa użytkowania wieczystego
Cena za m²: 47,52 zł netto
Ulica: Budowlanych
Numer ewidencyjny: 11/16
Obręb: 2
Powierzchnia: 14 732 m²
Dostęp do drogi publicznej: pośredni, poprzez drogę wewnętrzną
Aktualny stan zagospodarowania: działka nieużytkowana
Możliwość powiększenia terenu: tak
Istniejąca infrastruktura
Sieć wodociągowa: Tak (w ulicy Budowlanych)
Sieć energetyczna: Tak (w ulicy Budowlanych)
Sieć gazowa: Tak (w ulicy Budowlanych)
Kanalizacja sanitarna: Tak (w ulicy Budowlanych)
Kanalizacja deszczowa: brak
Sieć ciepłownicza: brak
Sieć telekomunikacyjna: Tak (w ulicy Budowlanych)
Najbliższe otoczenie
Charakter zabudowy w pobliżu: działalność gospodarcza, produkcja, usługi, składy
Zabudowa mieszkaniowa w pobliżu: brak
Inne zakłady w pobliżu: Drewar (przemysł drzewny), Fornitex (przemysł drzewny), Koszałka (przemysł budowlany)
Połączenia transportowe
Droga dojazdowa do działki: gruntowa - poprzez drogę wewnętrzna - dz. nr 9/37, 10/20, 11/14, 12/12, obr. 2
Najbliższe lotnisko międzynarodowe: ok. 46 km od granicy działki (Port lotniczy Gdańsk Rębiechowo)
Najbliższy morski port handlowy: ok. 28 km od granicy działki (Port morski Gdynia)
Odległość od drogi krajowej nr 6: ok. 0.7 km od granicy działki
Odległość od najbliższej stacji SKM: ok. 2.8 km od granicy działki (Wejherowo Główne - ok. 35 minut pieszo)
Odległość od najbliższego przystanku MZK: ok. 0.5 km od granicy działki (ok. 5 minut pieszo)
Ograniczenia budowlane i czasowe
Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego: Zatwierdzony uchwałą nr VIIK/XXII/255/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego na północ od ulic Podmiejskiej i Budowlanych, do linii kolejowej i do granicy administracyjnej z Gminą Wejherowo (Dz.U. Woj. Pom. z dn. 10.08.2016 r., poz. 2891), jednostka terytorialna 07.PU – tereny obiektów produkcyjnych, składów i zabudowy usługowej (plan przygotowany do zapisania na dysk znajduje się w zakładce "Pliki do pobrania").
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Działalność gospodarcza (usługi, handel, produkcja).
Procent zabudowy działki: Zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ochrona konserwatorska: Działka nie jest objęta strefą ochrony konserwatorskiej.
Termin zakończenia budowy: Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku lub budynków – 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.
Kara umowna: nabywca nieruchomości wyłoniony w niniejszym przetargu będzie zobowiązany do zabudowania przedmiotowej nieruchomości w niżej wymienionym terminie, budynkiem lub budynkami trwale związanymi z gruntem, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza, o funkcji zgodnej z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pod rygorem zastosowania kary umownej: zakończenie budowy: uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku lub budynków – 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości; kara umowna: w treści umowy notarialnej będzie wpisane postanowienie o obowiązku uiszczenia kary umownej przez nabywcę na rzecz zbywcy, w wysokości 10 % ceny brutto nabycia nieruchomości za każdy pełny rok opóźnienia, w przypadku nie zakończenia budowy na przedmiotowej nieruchomości w przewidzianym terminie; kara umowna z tego tytułu nie może przekraczać wysokości ceny brutto nabycia przedmiotowej nieruchomości; obowiązek zapłacenia kary spoczywa na nabywcy niezależnie od tego, kto będzie właścicielem nieruchomości w chwili naliczenia kary. Kara umowna wynikająca z niniejszego ogłoszenia będzie zabezpieczona oświadczeniem nabywcy o poddaniu się rygorowi egzekucji wprost z aktu notarialnego, stosownie do treści art. 777 §1 pkt 5 k.p.c. Gmina Miasta Wejherowa zastrzega sobie prawo wystąpienia o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności w terminie 15 lat od daty podpisania tego aktu.
Ograniczenia występujące na nieruchomości
Różnica poziomów terenu: nie występuje
Przeszkody podziemne: zgodnie z opisem nieruchomości
Przeszkody naziemne: brak
Lokalne podatki
Od gruntu: 0,88 zł/m² powierzchni
Od budynków: 22,66 zł/m² powierzchni użytkowej
Inne
Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi wraz z udziałem w wysokości 13/100 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 9/37, obr. 2, KW nr GD1W/00069941/6, oraz z udziałem 16/100 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 10/20, 11/14, 12/12, obr. 2, KW nr GD1W/00057127/7, obr. 2, o łącznej pow. 3 580 m2, stanowiących dojazdową drogę wewnętrzną.