Nawigacja
Newsletter
Podaj swój adres email, a otrzymasz informacje o nowych ofertach
Linki

Oferta inwestycyjna

!SPRZEDANA! - PRZEMYSŁOWA - oferta nr 1 - 5 888 m²
Opis nieruchomości
Działka gruntu w kształcie trójkąta, regularnym, teren płaski, niezagospodarowany, porośnięty trawą, pojedynczymi drzewami oraz krzewami, nieogrodzony, na działce znajdują się pozostałości po zabudowie, wzdłuż działki oraz drogi wewnętrznej przebiega odcinek napowietrznej sieci energetycznej wysokiego napięcia oraz na działce znajduje się słup związany z tą siecią, przez północny narożnik działki oraz przez drogę wewnętrzną przebiega odcinek napowietrznej sieci energetycznej na słupie betonowym, wzdłuż południowej granicy działki przebiega odcinek sieci energetycznej, przez drogę wewnętrzną przebiegają również odcinki sieci i przyłączy teletechnicznej oraz kanalizacji sanitarnej. Południowo – wschodnia część działki oraz północna część drogi wewnętrznej położone są na terenie, na którym występuje ryzyko oraz zagrożenie powodziowe.
Przeznaczenie
Przedmiotowe nieruchomości znajdują się na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą nr VIIK/XXXIV/387/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego na wschód od linii kolejowej w rejonie ulicy Przemysłowej do ulicy Ofiar Piaśnicy (Dz.U. Woj. Pom. z dn. 02.08.2017 r., poz. 2885), w jednostce terytorialnej 57.PU – tereny zabudowy produkcyjno – składowo – usługowej.
Dostępne media
W ul. Przemysłowej znajdują się następujące sieci: wodociągowa, energetyczna, teletechniczna, gazowa oraz kanalizacji sanitarnej; tut. Urząd nie posiada odpowiednich uzgodnień gestorów dotyczących warunków przyłączenia do sieci.
Forma i termin zbycia nieruchomości
Sprzedaż działki nastąpi po przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się dn. 7 sierpnia 2019 r. Następnie strony maja 21 dni na ustalenie terminu umowy przenoszącej własność, zawartej w formie aktu notarialnego.
Podstawowe informacje
Właściciel: Gmina Miasta Wejherowa
Stan prawny: uregulowany
Numer księgi wieczystej: GD1W/00048245/4 (działka) oraz GD1W/00048245/4 i GD1W/00109855/9 (drogi wewnętrzne)
Forma zbycia: sprzedaż prawa własności
Cena za m²: 84,48 zł netto
Ulica: Przemysłowa
Numer ewidencyjny: 48/4
Obręb: 2
Powierzchnia: 5 888 m²
Dostęp do drogi publicznej: pośredni, poprzez drogę wewnętrzną
Aktualny stan zagospodarowania: działka nieużytkowana
Możliwość powiększenia terenu: nie
Istniejąca infrastruktura
Sieć wodociągowa: Tak (w ulicy Przemysłowej)
Sieć energetyczna: Tak (w ulicy Przemysłowej)
Sieć gazowa: Tak (w ulicy Przemysłowej)
Kanalizacja sanitarna: Tak (w drodze wewnętrznej)
Kanalizacja deszczowa: brak
Sieć ciepłownicza: brak
Sieć telekomunikacyjna: Tak (w drodze wewnętrznej)
Najbliższe otoczenie
Charakter zabudowy w pobliżu: działalność gospodarcza, produkcja, usługi, składy
Zabudowa mieszkaniowa w pobliżu: tak
Połączenia transportowe
Droga dojazdowa do działki: gruntowa - poprzez drogę wewnętrzna - dz. nr 48/3, 15/32, obr. 2
Najbliższe lotnisko międzynarodowe: ok. 45 km od granicy działki (Port lotniczy Gdańsk Rębiechowo)
Najbliższy morski port handlowy: ok. 25 km od granicy działki (Port morski Gdynia)
Odległość od drogi krajowej nr 6: ok. 1,5 km od granicy działki
Odległość od najbliższej stacji SKM: ok. 2 km od granicy działki (Wejherowo Główne - ok. 35 minut pieszo)
Odległość od najbliższego przystanku MZK: ok. 0,2 km od granicy działki (ok. 2 minuty pieszo)
Ograniczenia budowlane i czasowe
Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego: Zatwierdzony uchwałą nr VIIK/XXXIV/387/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego na wschód od linii kolejowej w rejonie ulicy Przemysłowej do ulicy Ofiar Piaśnicy (Dz.U. Woj. Pom. z dn. 02.08.2017 r., poz. 2885), jednostka terytorialna 57.PU – tereny zabudowy produkcyjno – składowo – usługowej (plan przygotowany do zapisania na dysk znajduje się w zakładce "Pliki do pobrania").
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Działalność gospodarcza (usługi, handel, produkcja).
Ograniczenia wysokości budynków: do 15 m
Procent zabudowy działki: Maksymalna wielkość terenu przeznaczonego pod zabudowę: 60% powierzchni działki budowlanej.
Ochrona konserwatorska: Działka nie jest objęta strefą ochrony konserwatorskiej.
Obciążenia: W Dziale III – Prawa, roszczenia i ograniczenia księgi wieczystej nr GD1W/00048245/4 wpisane jest roszczenie Starosty Wejherowskiego reprezentującego Skarb Państwa o roczną opłatę przekształceniową w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów; tut. Urząd uregulował w całości ww. opłatę przekształceniową; do aktu notarialnego sprzedaży przedmiotu przetargu przedłożone zostanie odpowiednie zaświadczenie o wyrażeniu zgody na wykreślenie ww. wpisu.
Ograniczenia występujące na nieruchomości
Różnica poziomów terenu: nie występuje
Przeszkody podziemne: zgodnie z opisem nieruchomości
Przeszkody naziemne: zgodnie z opisem nieruchomości
Lokalne podatki
Od gruntu: 0,88 zł/m² powierzchni
Od budynków: 22,66 zł/m² powierzchni użytkowej
Inne
Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi wraz z udziałem w wysokości udziałem w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 48/3, obr. 2, KW nr GD1W/00048245/4, o powierzchni 408 m2 oraz z udziałem 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 15/32, obr. 2, KW nr GD1W/00109855/9, obr. 2, o powierzchni 273 m2, stanowiących dojazdową drogę wewnętrzną.