Nawigacja
Newsletter
Podaj swój adres email, a otrzymasz informacje o nowych ofertach
Linki

Oferta inwestycyjna

STOLARSKA - oferta nr 1 - 2 187 m²
Opis nieruchomości
Nieruchomość w kształcie prostokąta, regularnym, teren płaski, niezagospodarowany, porośnięty trawą oraz pojedynczymi samosiewami drzew i krzewów, nieogrodzony.
Przeznaczenie
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą nr VIIK/XXII/255/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego na północ od ulic Podmiejskiej i Budowlanych, do linii kolejowej i do granicy administracyjnej z Gminą Wejherowo (tekst jedn. Dz.U. Woj. Pom. z dn. 10.08.2016 r., poz. 2891), w jednostce terytorialnej 04.MN/PU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz obiektów produkcyjnych, składów i zabudowy usługowej – tylko w zakresie funkcji nieuciążliwych; ustala się zakaz budowy nowych budynków mieszkalnych.
Dostępne media
w ul. Stolarskiej znajdują się następujące sieci: wodociągowa, energetyczna, teletechniczna, gazowa oraz kanalizacji sanitarnej.
Forma i termin zbycia nieruchomości
Sprzedaż nieruchomości nastąpi po przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się dn. 26 kwietnia 2017 r. Następnie strony maja 21 dni na ustalenie terminu umowy przenoszącej własność, zawartej w formie aktu notarialnego.
Podstawowe informacje
Właściciel: Gmina Miasta Wejherowa
Stan prawny: uregulowany
Numer księgi wieczystej: GD1W/00032731/3
Forma zbycia: sprzedaż prawa własności
Cena za m²: ok. 136 zł netto
Ulica: Stolarska
Numer ewidencyjny: 5/20, 5/21
Obręb: 3
Powierzchnia: 2 187 m²
Dostęp do drogi publicznej: bezpośredni
Aktualny stan zagospodarowania: działka nieużytkowana
Możliwość powiększenia terenu: tak
Istniejąca infrastruktura
Sieć wodociągowa: Tak (w ulicy Stolarskiej)
Sieć energetyczna: Tak (w ulicy Stolarskiej)
Sieć gazowa: Tak (w ulicy Stolarskiej)
Kanalizacja sanitarna: Tak (w ulicy Stolarskiej)
Kanalizacja deszczowa: brak
Sieć ciepłownicza: brak
Sieć telekomunikacyjna: Tak (w ulicy Stolarskiej)
Najbliższe otoczenie
Charakter zabudowy w pobliżu: działalność gospodarcza, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
Zabudowa mieszkaniowa w pobliżu: w sąsiedztwie nieruchomości
Inne zakłady w pobliżu: JMB (wyposażenie wnętrz), Kornix (przemysł drzewny), Fornitex (przemysł drzewny), Koszałka (przemysł budowlany)
Połączenia transportowe
Droga dojazdowa do działki: gruntowa - ul. Stolarska (dalej gruntową drogą wewnętrzną do działki)
Najbliższe lotnisko międzynarodowe: ok. 46 km od granicy działki (Port lotniczy Gdańsk Rębiechowo)
Najbliższy morski port handlowy: ok. 28 km od granicy działki (Port morski Gdynia)
Odległość od drogi krajowej nr 6: ok. 0.7 km od granicy działki
Odległość od najbliższej stacji SKM: ok. 2.8 km od granicy działki (Wejherowo Główne - ok. 35 minut pieszo)
Odległość od najbliższego przystanku MZK: ok. 0.5 km od granicy działki (ok. 5 minut pieszo)
Ograniczenia budowlane i czasowe
Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego: Zatwierdzony uchwałą nr VIIK/XXII/255/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego na północ od ulic Podmiejskiej i Budowlanych, do linii kolejowej i do granicy administracyjnej z Gminą Wejherowo (tekst jedn. Dz.U. Woj. Pom. z dn. 10.08.2016 r., poz. 2891), w jednostce terytorialnej 05.PU – tereny obiektów produkcyjnych, składów i zabudowy usługowej (plan przygotowany do zapisania na dysk znajduje się w zakładce "Pliki do pobrania").
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Działalność gospodarcza (usługi, handel, produkcja).
Procent zabudowy działki: Zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ochrona konserwatorska: Działka nie jest objęta strefą ochrony konserwatorskiej.
Termin zakończenia budowy: Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku lub budynków – 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.
Kara umowna: nabywca nieruchomości wyłoniony w niniejszym przetargu będzie zobowiązany do zabudowania przedmiotowej nieruchomości w niżej wymienionym terminie, budynkiem lub budynkami trwale związanymi z gruntem, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza, o funkcji zgodnej z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pod rygorem zastosowania kary umownej: zakończenie budowy: uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku lub budynków – 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości; kara umowna: w treści umowy notarialnej będzie wpisane postanowienie o obowiązku uiszczenia kary umownej przez nabywcę na rzecz zbywcy, w wysokości 10 % ceny brutto nabycia nieruchomości za każdy pełny rok opóźnienia, w przypadku nie zakończenia budowy na przedmiotowej nieruchomości w przewidzianym terminie; kara umowna z tego tytułu nie może przekraczać wysokości ceny brutto nabycia przedmiotowej nieruchomości; obowiązek zapłacenia kary spoczywa na nabywcy niezależnie od tego, kto będzie właścicielem nieruchomości w chwili naliczenia kary. Kara umowna wynikająca z niniejszego ogłoszenia będzie zabezpieczona oświadczeniem nabywcy o poddaniu się rygorowi egzekucji wprost z aktu notarialnego, stosownie do treści art. 777 §1 pkt 5 k.p.c. Gmina Miasta Wejherowa zastrzega sobie prawo wystąpienia o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności w terminie 15 lat od daty podpisania tego aktu.
Obciążenia: Brak.
Ograniczenia występujące na nieruchomości
Różnica poziomów terenu: nie występuje
Przeszkody podziemne: brak
Przeszkody naziemne: pojedyncze samosiewy drzew oraz krzewów
Lokalne podatki
Od gruntu: 0,88 zł/m² powierzchni
Od budynków: 22,82 zł/m² powierzchni użytkowej