Nawigacja
Newsletter
Podaj swój adres email, a otrzymasz informacje o nowych ofertach
Linki

Zainwestuj w Wejherowie » Nabywanie nieruchomości

Oferty terenów inwestycyjnych skierowane do inwestorów prywatnych, jak i przedsiębiorców znajdują się w zakładce w menu po lewej stronie. Można się z nimi zapoznać również w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, przy ul. 12 Marca 195, na II piętrze, w pokoju nr 205.
tel. 58 677 71 47,
e-mail: nieruchomosci@wejherowo.pl

1. Nabycie nieruchomości w formie przetargu nieograniczonego

W przetargu wziąć może każdy, kto ma zdolność do czynności prawnych.

Warunki przystąpienia do przetargu:
 • Wpłacenie wadium
 • Okazanie dowodu wpłaty
 • Okazanie dokumentu tożsamości
 • Mogą pojawić się inne warunki, które każdorazowo będą podane w ogłoszeniu przetargowym.

W przetargu ustnym zwany licytacją, konieczne jest osobiste stawienie się uczestnika przetargu. W jego imieniu może stawić się pełnomocnik.

Wysokość wadium za każdym razem podawana jest w ogłoszeniu przetargowym. Należy je wpłacać na konto bankowe urzędu wskazane w ogłoszeniu. W przypadku, kiedy dana osoba wygra przetarg, wysokość wadium zaliczane jest na poczet ceny sprzedaży. W przypadku, kiedy dana osoba nie wygra przetargu, wysokość wadium zwracana jest na wskazane konto bankowe. Odbywa się to do trzech dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu. Kiedy osoba wygra przetarg, a następnie odmówi zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Osoba, która ustalona jest jako nabywca nieruchomości, w czasie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, powiadamiana jest o terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Osoby biorące udział w przetargu nie ponoszą z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat. Nabywający ponosi wszystkie koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

Każdy uczestnik przetargu ma możliwość zaskarżenia czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. Adresatem zaskarżenia jest Prezydent Miasta Wejherowa.

2. Dzierżawa gruntu

W niektórych sytuacjach nie jest możliwa sprzedaż nieruchomości. Może pojawić się wtedy możliwość udostępnienia gruntu poprzez zawarcie umowy dzierżawy.

Sprawami w zakresie dzierżawy gruntów zajmuje się Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, przy ulicy 12 Marca 195 w Wejherowie, na II piętrze, w pokoju nr. 203. Tel. 58 677 71 53; mail: wgn@wejherowo.pl

Wymagane dokumenty przy przystąpieniu do tego typu przetargu:
 • Wniosek o dzierżawę nieruchomości. Jest on dostępny w budynkach Urzędu Miejskiego w Wejherowie.
 • Mapkę, na której oznaczony będzie teren przeznaczony pod dzierżawę.
 • Dokumenty należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego lub wysłać pocztą na adres Urzędu.

Z tytułu przystąpienia do przetargu nie pobiera się żadnych opłat.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przystępuje się do zawarcia umowy dzierżawy w formie pisemnej.

3. Oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu

Przetarg przeprowadza się w miejscu, które za każdym razem określane jest w ogłoszeniu przetargowym. Informacje na temat przetargów uzyskać można w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, przy ulicy 12 Marca 195 w Wejherowie na II piętrze, w pokoju nr. 205.
tel: 58 677 71473
e – mail: nieruchomosci@wejherowo.pl

W przetargu może wziąć udział każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych.

Aby wziąć udział w postępowaniu przetargowym należy spełnić następujące warunki:

 • wpłacić wadium;
 • okazać dowód wpłaty wadium;
 • okazać dokument tożsamości;
 • istnieje możliwość wystąpienia innych warunków, które zostaną podane w ogłoszeniu przetargowym.
 • Jeśli przetarg jest organizowany w formie ustnej, zwanej licytacją, konieczne jest osobiste stawienie się uczestnika przetargu. W jego imieniu może wystąpić pełnomocnik.

W każdym ogłoszeniu znajduje się informacja o wysokości wadium. Należy je wpłacić na wskazane w ogłoszeniu konto bankowe. W przypadku kiedy dana osoba wygra przetarg, wadium zaliczane jest na poczet pierwszej, rocznej opłaty z tytułu oddania gruntu w wieczyste użytkowanie. W przypadku, kiedy dana osoba nie wygra przetargu, wadium wpłacane jest na wskazane konto bankowe. Wpłata następuje w czasie 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia albo zakończenia przetargu.
Jeśli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy, to wadium przez nią wpłacone nie podlega zwrotowi.

Z tytułu przystąpienia do tego typu przetargu uczestnik nie ponosi dodatkowych kosztów.

Każdorazowo osoba, która jest ustalona jako nabywca nieruchomości jest zawiadamiana o terminie zawarcia umowy oddania gruntu w użytkowanie wieczyste. Informację taką otrzymuje nabywca nieruchomości 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Istnieje możliwość zaskarżenia czynności związanych z przeprowadzaniem przetargu w czasie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. Adresatem zaskarżenia jest Prezydent Miasta Wejherowa.