Nawigacja
Newsletter
Podaj swój adres email, a otrzymasz informacje o nowych ofertach
Linki

Zainwestuj w Wejherowie » Przewodnik dla przedsiębiorców

Etapy zakładania działalności gospodarczej przez osobę fizyczną

Pierwszy krok to rejestracja działalności gospodarczej w właściwym urzędzie....................W Urzędzie Miejskim w Wejherowie wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG-1 składa się w Kancelarii Ogólnej znajdującej się na parterze.

Zgodnie z obowiązującą zasadą „jednego okienka” wniosek taki jest jednocześnie:
  • wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
  • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON;
  • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym (NIP) do urzędu skarbowego;
  • zgłoszeniem płatnika składek lub jego zmiany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Osoba rejestrująca firmę musi zadeklarować przynajmniej jeden profil swojej działalności poprzez wybór Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej PKD.

Aby dowiedzieć się więcej na temat form opodatkowania należy zwrócić się do Urzędu Skarbowego w Wejherowie przy ulicy Sobieskiego 346, pokój 306 na trzecim piętrze. telefon: 58 736 38 59

Zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w pozycji 26 we wniosku EDG-1 dotyczącego prowadzonej dokumentacji rachunkowej jest nie wystarczające. Osobno należy dokonać zgłoszenia formy opodatkowania w właściwym Urzędzie Skarbowym.

Poza złożeniem wniosku EDG-1 przedsiębiorca ma obowiązek złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych formularze ZUS ZUA i/lub ZUS ZZA ( dotyczące ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego). Formularz przekazać można drogą elektroniczną z bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu. Formularz w formie papierowej składa się bezpośrednio w terenowej jednostce operacyjnej ZUS, albo za pośrednictwem poczty.

Przedsiębiorca otrzyma zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej od razu po otrzymaniu wniosku oraz dokonaniu wpisu.
Na wydanie takiego zaświadczenia urząd ma 3 dni.

Wniosek EDG-1 nie podlega opłacie. Wniosek należy złożyć osobiście, listownie (w tym przypadku wymagane jest notarialne poświadczenie podpisu) lub elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP

Wzór wniosku można pobrać tutaj

Zanim przedsiębiorca rozpocznie działalność gospodarczą musi zdecydować, czy chce być podatnikiem podatku od towarów i usług, czy zdecyduje się na zwolnienia od tego podatku. Zanim przedsiębiorca wykona pierwszą czynność podlegającą opodatkowaniu, powinien zgłosić w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na miejsce wykonywania czynności. Opłatę za wniosek w wysokości 170 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miasta w Wejherowie na konto Banku Millenium S.A. 42 1160 2202 0000 0000 6196 3842.

Więcej informacji na temat zgłoszenia VAT-R otrzymać można w Siedzibie Urzędu Skarbowego w Wejherowie w pokoju 201 na drugim piętrze. Telefon: 58 736 38 49; 736 38 51; 736 38 52; 736 38 53.
Szczegółowe informacje dotyczące opodatkowania podatkiem VAT otrzymać można w Siedzibie Urzędu Skarbowego w Wejherowie na pierwszym piętrze w pokoju 103. Telefon 58 736 38 34.